A-ordningen

Ny rapporteringsordning

Fra januar 2015 trer ny rapporteringsordning for arbeidsgivere gjeldende arbeidstakeropplysninger til myndighetene i kraft. A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.

Etter ny ordning skal rapportering skje hver måned, den 5. påfølgende måned. Lønnsopplysningene skal rapporteres etter kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger i en måned skal rapporteres i a-meldingen senest den 5. i måneden etter.

Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal som tidligere skje annenhver måned etter samme frister som før.

Som følge av at a-melding skal erstatte flere rapporteringsordninger til flere etater øker informasjonen som skal rapporteres hver måned. Noe informasjon er statisk, mens annen informasjon er variabel og må gis hver måned for rett rapportering.

Følgende informasjon skal sendes pr. ansatt i henhold til a-meldingen hver måned:

  • Status for alle aktive arbeidsforhold (fast , midlertidig ansettelse, turnus )
  • Stillingskode
  • Start og sluttdato for arbeidsforhold
  • Stillings- eller permisjons prosent
  • Informasjons om den ansatte (Navn, fødselsnummer, adresse , bankkontonummer )
  • Informasjon om avlønningsperiode (månedslønn, timelønn, ukelønn, provisjon, overtid )
  • Informasjon om avlønningsform (fastlønn, timelønn, provisjonslønn )
  • Lønn
  • Informasjon om kilometergodtgjørelse, diettgodtgjørelse

Årlig lønns- og trekkoppgaver pr. ansatt til Skatteetaten erstattes også av a-meldingen. Det skal like fullt sendes en årlig sammenstilling til hver arbeidstaker med informasjon over innrapporterte opplysninger om utbetalt lønn, trukket skatt og feriepengegrunnlag mm.

Har du/dere ytterligere spørsmål ta kontakt med en av våre regnskapsførere hos oss for mer informasjon. Vi har forberedt oss godt på denne endringen for å kunne bistå deg som kunde og sikre korrekt rapportering fra januar 2015. Vi har oppdatert våre systemer, kjørt tester og kurset oss selv i regelverk og rutiner for den nye a-ordningen.

Hoved endringene som det er viktig for deg som kunde og huske er:

  • En felles rapportering til Skatteetaten, NAV og SSB – all rapportering gjennom Altinn.
  • Månedlig rapportering etter kontantprinsippet. Alle utbetalinger i en måned skal rapporteres for den måneden utbetalingen er foretatt.